Ngày 10/7/2018 vào lúc 8 giờ tại hội trường Trường MN Bình Hòa tổ chức  lễ kết nạp đảng viên mới là cô Trần Thị Thu Hà.